1 Rekisterinpitäjä

Jari Niklander (TorreTeam)
Avenida Alfredo Nobel 141
03183 Torrevieja (Alicante)
Espanja
Puh. (+34) 634 307 965
www.torreteam.fi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Niklander

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana toimii Jari Niklander.

4 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään tietoja telemetrisen menetelmän avulla ja asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella. Suostu-mukset on kerätty asiakkailta ja sidosryhmiltä erillisellä kaavakkeella, jossa on heidän totuudenmu-kainen ja aitoon suostumukseen perustuva suostumuksen anto. Tietoja kerätään asiakassuhdetta varten.

Asiakasta on tiedotettu profiloinnista ja asiakkaalle on tehty selväksi, että hän voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan välittömästi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille ja sidosryhmille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Jari Niklanderin (TorreTeam) asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, henkilötunnus, passin numero, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilinumero, pro-filointiin ja hyödykkeiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Jari Niklanderille (TorreTeam) tiedoksi antamaa tietoa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jari Niklander (TorreTeam) on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille, tai automaattisesti muille Jari Niklanderin (TorreTeam) kumppaneille. Jari Niklander (TorreTeam) luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Jari Niklanderia (TorreTeam) toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Jari Niklanderia (TorreTeam) luo-vuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Jari Niklanderin (TorreTeam) hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Jari Niklander (TorreTeam) on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Jari Niklanderin (TorreTeam) hal-lussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Jari Niklander (TorreTeam) luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Jari Niklanderille (TorreTeam) mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Jari Niklander (TorreTeam) on yhdessä tietosuojavastaavan sekä tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Jari Niklander (TorreTeam) suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suo-jaamisen osalta, jota Jari Niklander (TorreTeam) noudattaa. Jari Niklander (TorreTeam) ottaa huo-mioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitet-tuna seuraavaan osoitteeseen:
Jari Niklander (TorreTeam)
Avenida Alfredo Nobel 141
03183 Torrevieja (Alicante)
Espanja

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista pää-töksentekoa ja profilointia.
 

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Jari Niklander (TorreTeam) poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Jari Niklanderia (Tor-reTeam) poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Jari Niklanderia (TorreTeam) säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispää-töstä tiedoille.